އަޅުގަނޑުގެ ޞަފްޙާއަށް މަރުޙަބާ

އަމިއްލަ މައުލޫމާތު ހިމެނޭ ފޮށި އުނިއިތުރު ގެންނަވާ

This User comes From Republic of Maldives
dv މީނާގެ މާދަރީ ބަހަކީ ދިވެހިބަސް
This user is a native speaker of Dhivehi.
މިބޭފުޅާ އަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބޭފުޅެކެވެ.
en-2 This user is able to contribute with an intermediate level of English.

މެމްބަރު:UBX/male

This user tries to do the right thing. If they make a mistake, please let him or her know.
This user is happy to help new users. Leave a message here.
ތިރީގައި މިވަނީ މިހާތަނަށް އަޅުގަނޑު ދިވެހި ވިކިޕީޑިޔާ އަށް ލިޔަން ފަށާފައިވާ ޞަފްޙާ ތަކެވެ. ބައެއް ސަފްޙާތައް ހުންނާނީ ހަމައެކަނި ފެށިފައެވެ. ނަމަވެސް އަނެއް ބައި ސަފްޙާތައް އެކަށޭނަ ވަރަކަށް ލިޔެވިފައިވާނެއެވެ.

ދިވެހި ވިކިޕީޑިޔާގައި އަޅުގަނޑަށް ލިބިފައިވާ އެވޯޑްތައް އުނިއިތުރު ގެންނަވާ

ދަ ވޯކިން މޭންސް ބާން ސްޓަރ
މިވިކިޕީޑިޔާ އަށް ކުރި އެރުން ގެނެސްދިނުމަށް ތިޔަ ކުރައްވާ ބުރަ މަސައްކަތުގެ އަގު ވަޒަން ކުރުމަށް، ޚަޒާނާ އަށް އަހަރެން މި ބާން ސްޓަރ ދެން

Glacious 18:29, 19 އެޕްރީލް 2008 (UTC)

ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި ޕީއެޗްޑީ ހަދާފައިވާ ފަރާތްތައް އުނިއިތުރު ގެންނަވާ

ގާނޫނީ ދާއިރާ އުނިއިތުރު ގެންނަވާ

ތައުލީމީ ދާއިރާ އުނިއިތުރު ގެންނަވާ

ސިޔާސީ ދާއިރާ އުނިއިތުރު ގެންނަވާ

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ އުނިއިތުރު ގެންނަވާ

މަސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާ އުނިއިތުރު ގެންނަވާ

އިސްލާމްދީނާއި ޢަރަބިބަހުގެ ދާއިރާ އުނިއިތުރު ގެންނަވާ

ޞިއްޙީ ދާއިރާ އުނިއިތުރު ގެންނަވާ

އިންޖިނޭރިންގ ދާއިރާ އުނިއިތުރު ގެންނަވާ

އެހެނިހެން ދާއިރާތައް އުނިއިތުރު ގެންނަވާ

އިންސާނާގެ ހަށިގަނޑު އުނިއިތުރު ގެންނަވާ

ކުޑަކަމުދާ ނިޒާމް އުނިއިތުރު ގެންނަވާހަޖަމުކުރާ ނިޒާމް އުނިއިތުރު ގެންނަވާ


ލޭދައުރުކުރާ ނިޒާމް އުނިއިތުރު ގެންނަވާނަސްލު އުފައްދާ ނިޒާމް އުނިއިތުރު ގެންނަވާ


އެންޑަކްރިން ނިޒާމް އުނިއިތުރު ގެންނަވާ


ނާރުތަކުގެ ނިޒާމް އުނިއިތުރު ގެންނަވާނޭވާލާ ނިޒާމް އުނިއިތުރު ގެންނަވާކަށިތަކުގެ ނިޒާމް އުނިއިތުރު ގެންނަވާއެހެނިހެން އުނިއިތުރު ގެންނަވާ


ދިވެހިރާއްޖޭގައި އުޅޭ މަސްތައް އުނިއިތުރު ގެންނަވާ

މިޔަރު އާއިލާ އުނިއިތުރު ގެންނަވާހިބަރު އާއިލާ އުނިއިތުރު ގެންނަވާ

ރޮނޑު އާއިލާ އުނިއިތުރު ގެންނަވާ
ފަތިރޮނޑު އާއިލާ އުނިއިތުރު ގެންނަވާ

ކަނޑުމަސް އާއިލާ އުނިއިތުރު ގެންނަވާ

ފުޅަނގި އާއިލާ އުނިއިތުރު ގެންނަވާ

ހަނދި އާއިލާ އުނިއިތުރު ގެންނަވާ

ދަންބޮޑު އާއިލާ އުނިއިތުރު ގެންނަވާ
ކާޅު އާއިލާ އުނިއިތުރު ގެންނަވާތަފާތު މަސްތައް އުނިއިތުރު ގެންނަވާފިލޮޅު އާއިލާ އުނިއިތުރު ގެންނަވާ

ލޮނދިމަސް އާއިލާ އުނިއިތުރު ގެންނަވާ

ކަނޑުއުނިޔަ އާއިލާ އުނިއިތުރު ގެންނަވާ


ދިދަ ފުންނަ އާއިލާ އުނިއިތުރު ގެންނަވާފުންނަ އާއިލާ އުނިއިތުރު ގެންނަވާ


ވެންފުންނަ އާއިލާ އުނިއިތުރު ގެންނަވާ


އަލަތަނޑު އާއިލާ އުނިއިތުރު ގެންނަވާ


ގާބޯ އާއިލާ އުނިއިތުރު ގެންނަވާ


ކޮކާމަސް އާއިލާ އުނިއިތުރު ގެންނަވާ

ކަޅުއޮށް އާއިލާ އުނިއިތުރު ގެންނަވާ


ކޮލި އާއިލާ އުނިއިތުރު ގެންނަވާ

ގޮނު އާއިލާ އުނިއިތުރު ގެންނަވާ

ތެޔޮމަސް އާއިލާ އުނިއިތުރު ގެންނަވާ


ކަނޑު ގުރުވަ އާއިލާ އުނިއިތުރު ގެންނަވާ

ފިޔަލަ އާއިލާ އުނިއިތުރު ގެންނަވާ


އައްޓަމަސް އާއިލާ އުނިއިތުރު ގެންނަވާ


ބޯދި އާއިލާ އުނިއިތުރު ގެންނަވާ


ފަންހާމަސް އާއިލާ އުނިއިތުރު ގެންނަވާ


އޮނުގަނޑުތޮޅި އާއިލާ އުނިއިތުރު ގެންނަވާ


ވެނުބަނޑޭރި އާއިލާ އުނިއިތުރު ގެންނަވާ


ތާވަޅަ އާއިލާ އުނިއިތުރު ގެންނަވާ


ބޮއްމަސް އާއިލާ އުނިއިތުރު ގެންނަވާ


ރެހި އާއިލާ އުނިއިތުރު ގެންނަވާ


ފާނަ އާއިލާ އުނިއިތުރު ގެންނަވާ


ބިބީ އާއިލާ އުނިއިތުރު ގެންނަވާރަތްމަސް އާއިލާ އުނިއިތުރު ގެންނަވާމުގުރާން އާއިލާ އުނިއިތުރު ގެންނަވާ

ނިލަމެހި އަދި މުރަކަ މަސް އާއިލާ އުނިއިތުރު ގެންނަވާ


ހިކާ އާއިލާ އުނިއިތުރު ގެންނަވާ


ތަފާތު މަސްތަކާގުޅޭ ލިޔުންތައް އުނިއިތުރު ގެންނަވާ

މަހުގެ އާއިލާތައް އުނިއިތުރު ގެންނަވާމުނިފޫހި އުނިއިތުރު ގެންނަވާ

ކަޕޫރު ޚާންދާން އުނިއިތުރު ގެންނަވާ


އެހެނިހެން ތަރިންތައް އުނިއިތުރު ގެންނަވާ


ދިވެހިން ފަންނާނުން އުނިއިތުރު ގެންނަވާ

ޓީވީ ސިލްސިލާތައް އުނިއިތުރު ގެންނަވާ

ދުނިޔޭގެ އަޖައިބުތައް އުނިއިތުރު ގެންނަވާ

ބޭސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާ އުނިއިތުރު ގެންނަވާ

ޖިންސީ ގުޅުމުގެ ޒަރީޢާއިން ފެތުރޭ ބަލިތައް އުނިއިތުރު ގެންނަވާ

މާބަނޑުވުމާއި ވިހެއުން އުނިއިތުރު ގެންނަވާ


ބަލިތައް އުނިއިތުރު ގެންނަވާ


މަޢުދަންތައް އުނިއިތުރު ގެންނަވާ

ވިޓަމިން އުނިއިތުރު ގެންނަވާ

ކާނާގެ ބާވަތްތައް އުނިއިތުރު ގެންނަވާ

މޭވާ އުނިއިތުރު ގެންނަވާ


ތަރުކާރީ އުނިއިތުރު ގެންނަވާފަލަމަޑި އަދި ގޮވާން އުނިއިތުރު ގެންނަވާހަވާދުގެ ބާވަތްތައް އުނިއިތުރު ގެންނަވާގަސްގަހާ ގެހި އުނިއިތުރު ގެންނަވާ


އެމެރިކާގެ ރައީސް ކަންކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅުން އުނިއިތުރު ގެންނަވާ

ހަޔާތު ނާމާ އުނިއިތުރު ގެންނަވާ

ގައުމުތައް އުނިއިތުރު ގެންނަވާ

ދިވެހިރާއްޖެ އުނިއިތުރު ގެންނަވާ

އިސްލާމީ ތާރީޚް އުނިއިތުރު ގެންނަވާ

ދިވެހި އަދަބިއްޔާތު އުނިއިތުރު ގެންނަވާ


ރާއްޖޭގެ ސުކޫލްތައް އުނިއިތުރު ގެންނަވާ

ތަފާތު މައުޟޫތައް އުނިއިތުރު ގެންނަވާ