ތަނބިކަށި(އިނގިރޭސި ބަހުން: Ankle) އަކީ ފައިތިލަ އާއި، ފައި ގުޅުވައިދޭ ހުޅެވެ. މިހުޅު އުފެދިފައިވަނީ ފައިގެ ތިރީބައި ނުވަތަ ފައި ދަނޑީގައިވާ މައި ދެކަށިގަނޑު ކަމުގައިވާ ކުޑަކަޅުވާ ކަށިގަނޑު(އިނގިރޭސި ބަހުން: Fibula) އަދި ކަށިމަތި ކަށިގަނޑު(އިނގިރޭސި ބަހުން: Tibia) އާއި ތަނބި ކަށިގަނޑު(އިނގިރޭސި ބަހުން: Talus) ގުޅިގެންނެވެ. ފައިތިލައިގެ އެކި އެކި ހަރަކާތްތައް ފުރިހަމަ ކުރުމުގައި ޒިންމާވާ މައިގަނޑު ހުޅަކީ މިއީ އެވެ.

ankle
Lateral view of the human ankle
Latin articulatio talocruralis
Gray's subject #95 349
MeSH Ankle+joint
Dorlands/Elsevier a_64/12161605
Wikimedia Commons has media related to:

commons:Ankle