ކަނޑު ގުރުވަ އާއިލާ (މަސް)

ކަނޑު ގުރުވަ އާއިލާ (ސައިންޓިފިކް ނަން: Haemulidae)ނުވަތަ (އިނގިރޭސި ބަހުން: sweetlips) އަކީ މޫދުގައި އުޅޭ މަސްމަހާ މެހީގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އާއިލާ އެކެވެ.

ގަލުގުރުވަ


ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ކަނޑު ފަޅުތަކުގައި އުޅޭކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރުގެ މެރިން ރިސާޗް ސެކްޝަނުން ނެރެފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގައި އުޅޭ މަހުގެ މަޢުލޫމާތު މިފޮތުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ 4 ވައްތަރެއްގެ ކަނޑުގުރުވައެވެ.