ޕިޓޫއިޓަރީ ގްލޭންޑް

ޕިޓޫއިޓަރީ ގްލޭންޑް ޕިޓޫއިޓަރީ ގްލޭންޑް ނުވަތަ (އިނގިރޭސި ބަހުން: pituitary gland) އަކީ ސިކުނޑިގެ ބުނޑުގަނޑުގައި ނުވަތަ ދަށުގައި އިންނަ ފެހި އޮށެއްގެ ވަރުވާ އިންޑަކްރިން ގްލޭންޑް އެކެވެ. މިގްލޭންޑް އިންނަނީ ސެލާ ޓާސިކާ(sella turcica) ކިޔާ ކަށިން އުފެދިފައިވާ ހުސްތަނެއްގެ ތެރޭގައެވެ. މިބުނި ކަށީގެ ހޮހަޅަ އިންނަނީ ބޮލުގެ ނާށިގަނޑުގެ ތެރޭގައި އެތެރެން ހުންނަ ކަށިގަނޑުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ސްފީނޮއިޑް ކަށިގަނޑު(sphenoid bone) ގެ ތެރޭގައެވެ. ޕިޓޫއިޓަރީ ގްލޭންޑް އިން އެހެން އިންޑަކްރިން ގްލޭންޑްތައް ހީވާގިކޮށް މުރާލިކުރާވާ ހޯރމޯންތައް ދޫކުރެއެވެ.

ބައިތައްEdit

ކުރިމަތީ ޕިޓޫއިޓަރީ ލޯބްEdit

ކުރިމަތީ ޕިޓޫއިޓަރީ ލޯބް އިން ދޫކުރާ ހޯރމޯންތައް ތިރީގައި މިވަނީ އެވެ.


ފަހަތު ޕިޓޫއިޓަރީ ލޯބްEdit

ފަހަތު ޕިޓޫއިޓަރީ ލޯބް އިން ދޫކުރާ ހޯރމޯންތައް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.


މެދުތެރޭ ޕިޓޫއިޓަރީ ލޯބްEdit

މެދުތެރޭ ޕިޓޫއިޓަރީ ލޯބް އިން ދޫކުރާ ހޯރމޯން ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.

ވަޒީފާEdit

ޕިޓޫއިޓަރީ ގްލޭންޑް އަންނަނިވި ކަންތައްތައް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމުގައި ބައިވެރިވެ، އެހީތެރިވެދެއެވެ.

  • ހަށިގަނޑު ހެދިބޮޑުވުން
  • ލޭގެ ޕްރެޝަރު
  • މައިމީހާގެ އުރަމަތީގައި ކިރު އުފެދުން
  • ޖިންސީ ގުނަވަންތަކުގެ މަސައްކަތް
  • ތައިރޮއިޑް ގްލޭންޑް ގެ މަސައްކަތް
  • ފެނާއި މަޢުދަންތައް ހަށިގަނޑުގައި ހަމަހަމަކަންމަތީ ބެހެއްޓުން
  • މާބަނޑުވުމާއި ވިހެއުމުގެ ތެރޭގައި ކުރިމަތިވާ ބައެއްކަންތައްތައް


ބަލިތައްEdit

އިތުރު ފޮޓޯތައްEdit

އަދިވެސް ބައްލަވާލައްވާEdit

އިތުރު ފާލަންތައްEdit