ފަންހާމަސް އާއިލާ (މަސް)

ފަންހާމަސް އާއިލާ (ސައިންޓިފިކް ނަން: Scorpaenidae)ނުވަތަ (އިނގިރޭސި ބަހުން: Scorpionfish) އަކީ މޫދުގައި އުޅޭ މަސްމަހާ މެހީގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އާއިލާ އެކެވެ.

ހުޅު ފަންހާމަސް

ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ކަނޑު ފަޅުތަކުގައި އުޅޭކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރުގެ މެރިން ރިސާޗް ސެކްޝަނުން ނެރެފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގައި އުޅޭ މަހުގެ މަޢުލޫމާތު މިފޮތުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ 3 ވައްތަރެއްގެ ފަންހާމަހެވެ.


އިތުރު ފާލަންތައްEdit