އޮއިރޮނގު ބިބީ

އޮއިރޮނގު ބިބީ (ސައިންޓިފިކް ނަން: Chaetodon meyeri)ނުވަތަ (އިނގިރޭސި ބަހުން: scrawled butterflyfish)އަކީ ރާއްޖޭގެ ފަރުފަރުގެ ރީތި މުރަކަތަކުގެ ކައިރީގައި ގިނައިން އުޅޭ މަހެކެވެ. އާންމު ގޮތެއްގައި މިބާވަތް ފަރުބޭރުގައި ދުވެއުޅެނީ ޖޯޑް ޖޯޑަށެވެ. މިއީ ފަތިކޮށް ހުންނަ މަހެކެވެ. އަދި މިއީ ގިނަ ބިބީ ތަކާއި ވަރަށް ތަފާތު ރޮނގުތަކެއް، މަހުގެ ކޮތަރި ބައިގައްޔާއި، ބޮލުގައި އަދި ނިގޫފަތުގައްޔާއި، މަހުގެ ދެއަރިމަތީގައި ދެމިފައި ހުންނަ މަހެކެވެ. މަހުގައި މިރޮނގުތައް ހުންނަނީ އޮއިރޮނގުތަކެއް ހުންނަހެން ކަމުން، އަދި މިމަހަށް ކިޔާ ވަކި ޚާއްޞަ ނަމެއް ކިޔައި ނޫޅޭތީ، މިމަހަށް އޮއިރޮނގު ބިބީ ކިޔާފައި ވަނީއެވެ. މަހުގެ މަތީ ކޮތަރިބައިގައި 12 ހަރުކަށި، އަދި 23އާއި 25 އާއި ދެމެދުގެ އަދަަދަކަށް މަޑުކަށި ހުރެއެވެ. ބަނޑުދަށް ފަރާތު ކޮތަރިބައިގައި ހަރު 3 ކަށި، އަދި 18އާއި 20 އާއި ދެމެދުގެ އަދަދަކަށް މަޑުކަށި ހުރެއެވެ. މަހުގެ ކަންފަތުގައި 16 މަޑުކަށި ހުރެއެވެ.

އޮއިރޮނގު ބިބީ

އޮއިރޮނގު ބިބީ އަކީ ދިވެހިން އާންމުކޮށް ކެއުމަށް ބޭނުންކޮށް އުޅޭ މަހެއް ނޫނަސް، ދިރޭމަސް ބޭރުކުރާ ފަރާތްތަކުން ވަރަށް ޝައުގުވެރިކަމާއެކު ހިފާއުޅޭ މަހެކެވެ. މިމަހުގެ އާންމު ކާނާއަކީ މުރަކަތަކުގެ ކުދި ވިދުތަކުގައި ތިބޭ ކުދިކުދި ދިރޭ އެއްޗިއްސެވެ. އޮއިރޮނގު ބިބީގެ ހަށިގަނޑުގެ ކުލައަކީ ފަނޑު އަޅި ކުލައެވެ. މަހުގެ ނިގޫފަތާއި، ބުރަކައްޓާއި، ބަނޑުދަށް ފަރާތު ކޮތަރިބައި، އަދި ކަންފަތާއި، ކަންފަތުގެ ތިރީގައި ހުންނަ ކޮތަރިބައިގެ ކުލައަކީ ރީނދޫ ކުލައެވެ. މަހުގެ ވަށައިގެން ހުންނަނީ ވެސް ރީނދޫ ކުލައެވެ. މަހުގެ މުޅި ހަށިގަނޑުގައި ކަޅުކުލައިގެ ރޮނގުތަކެއް ވަރަށް ފާޅުކޮށް ފެންނަން ހުރެއެވެ. މިއީ ގާތްގަނޑަކަށް 20 ސމ އަށް ބޮޑުވާ މަހެކެވެ.

Commons-logo.svg
ވިކިމީޑިޔާ ކޮމަންސް ގައި މި މަޒްމޫނާއި ގުޅޭ ލިޔުމެއް އެކުލެވިގެންވޭ: