ޕަރަތައިރޮއިޑް ގްލޭންޑް

ޕަރަތައިރޮއިޑް ގްލޭންޑް ނުވަތަ (އިނގިރޭސި ބަހުން: Parathyroid) އަކީ ކަރުގައި ތައިރޮއިޑް ގްލޭންޑް ގެ ފަހަތުގައި އިންނަ ކުޑަ އެންޑަކްރިން ގްލޭންޑް އެކެވެ. މަދުން ނަމަވެސް ތައިރޮއިޑް ގްލޭންޑްގެ ތެރޭގައި ޕަރަތައިރޮއިޑް ގްލޭންޑް ހުންނަކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ. މިގްލޭންޑް އިން އުފައްދައި ދޫކުރާ މައިގަނޑު ހޯރމޯން އަކީ ޕަރަތައިރޮއިޑް ހޯރމޯން އެވެ. އާއްމު ގޮތެއްގައި 4 ޕަރަތައިރޮއިޑް ގްލޭންޑް ހުރެއެވެ. ނަމަވެސް ބައެއް މީހުންގެ 6 ނުވަތަ 8 ޕަރަތައިރޮއިޑް ގްލޭންޑް ހުރުމަކީ ވެސް ވެދާނެ ގޮތެކެވެ.ޕަރަތައިރޮއިޑް ހޯރމޯންEdit

މި މައުޟޫޢާ ގުޅޭ ޚާއްޞަ މަޒުމޫނު: ޕަރަތައިރޮއިޑް ހޯރމޯން

ޕަރަތައިރޮއިޑް ހޯރމޯން ނުވަތަ (އިނގިރޭސި ބަހުން: Parathyroid hormone) އަކީ 84 އަމިނޯ އެސިޑް އެކުލެވޭ ޕޮލިޕެޕްޓައިޑް ހޯރމޯން އެކެވެ. މިހޯރމޯން އުފައްދައި ދޫކުރަނީ ޕަރަތައިރޮއިޑް ގްލޭންޑްގައި ހުންނަ ޕަރަތައިރޮއިޑް ޗީފް ސެލް(Parathyroid chief cell) ތަކުންނެވެ. ކެލްސިޓޯނިން ހޯރމޯން އާ ޚިލާފަށް ޕަރަތައިރޮއިޑް ހޯރމޯން ލޭގައި ކެލްސިއަމް އެކުލެވޭ މިންވަރު މަތިކުރުމަށް ބާރުއަޅައެވެ.


ފިޒިއޮލޮޖީEdit

ބަލިތަކާއި ޕަރަތައިރޮއިޑް ގްލޭންޑްEdit

އިތުރު ފޮޓޯތައްEdit

އިތުރު ފާލަންތައްEdit