ރިހަ ތޮޅި(ސައިންޓިފިކް ނަން: Vigna unguiculata)ނުވަތަ (އިނގިރޭސި ބަހުން: Cow pea)އަކީ ރިހަ ކެއްކުމަށް ބޭނުން ކުރާ ތަފާތު ވައްތަރުގެ ތޮޅި ތަކެވެ. ރިހަ ތޮޅީގެ ގޮތުގައި ފާހަގަ ކުރެވޭ މައިގަނޑު ހަތަރު ވައްތަރެއްގެ ތޮޅި ހިމެނެއެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ބައެއް ވައްތަރުތައް ތިރީގައި މިވަނީ އެވެ.

ދިގު ތޮޅި މެދުގައި
ލޫބިޔާ