ބުރޮކޯޅީ ނުވަތަ (އިނގިރޭސި ބަހުން: Broccoli) އަކީ ބޮނޑި ކޮޕީ އާއިލާގައި ހިމެނޭ ތަރުކާރީ އެއްގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭ ފަތް ފާނޑުގެ އެއްޗެކެވެ.މިހާތަނަށް ހޯދިފައިވާ ގޮތުން ބުރޮކޯޅީގެ ތަފާތު 3 ވައްތަރެއް ހުރެއެވެ. ޢާންމުގޮތެއްގައި ފިނި ހިސާބުތަކުގައި ހެދޭކަމަށް ފާހަގަ ކުރެވޭ މިފަތަކީ ޞިއްޙަތަށް ވަރަށް ފައިދާހުރި ކާނާއެއްކަމަށް ޞިއްޙީ މާހިރުން ވިދާޅުވެއެވެ.

ބުރޮކޯޅިގެ އެންމެ އާންމު ވައްތަރު

ނޯޓް: ބުރޮކޯޅި އަކީ މިލިޔުންލިޔުނު ފަރާތުން ދީފައިވާ ނަމެކެވެ. މިއީ ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ގައުމީ މަރުކަޒުން ރަސްމީ ސިފައެއްގައި ފާސްކޮށްފައިވާ ނަމެއް ނޫނެވެ. ވީމާ ކިޔުންތެރިންގެ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި މިވާހަކަ ލިޔެލީމެވެ.

ފޮޓޯ ގެލެރީEdit

އިތުރު ފާލަންތައްEdit

ވިކިމީޑިޔާ ކޮމަންސް ގައި މި މަޒްމޫނާއި ގުޅޭ ލިޔުމެއް އެކުލެވިގެންވޭ: