ފަންޑީ އެތެރެވަރި

(މިސްރާބުކުރެވުނީ ފަންޑީ ކަނޑުއޮޅި އިން)

މިއީ އުތުރު އެމެރިކާގައި ކެނެޑާގެ އައްސޭރި ފަށުގައި އޮންނަ އެތެރެ ވަރިއެކެވެ.