ޙައިޟުނުވުން ނުވަތަ (އިނގިރޭސި ބަހުން: Amenorrhoea) އަކީ ތަބީއީ ގޮތެއްގައި މައްސަރު ކަންތައް މެދުވެރި ނުވުމެވެ. އެހެން ގޮތަކަށް ބުނާނަމަ އެއީ މައްސަރު ކަންތައް ނުޖެހުން ނުވަތަ މައްސަރު ކަންތައް ލައި ނުގަތުމެވެ.


ވައްތަރުތައްEdit

ފުރަތަމަ ވައްތަރުEdit

ދެވަނަ ވައްތަރުEdit

ތަބީޢީ ގޮތުން ޙައިޟުނުވުންEdit

ބައްޔެއްގެ ސަބަބުން ޙައިޟު ނުވުންEdit

އާންމު ސަބަބުތައްEdit

 • ރަގަޅު ކާނާ ނުލިބުން
 • ޑައެޓް ހެދުން
 • އާދަޔާ ޚިލާފަށް ފަލަވުން ނުވަތަ ފަލަބަލި
 • އާދައިގެ ބައެއް ބަލިތައް
 • ދާއިމީ ބަލިތައް: މިސާލަކަށް ހަކުރު ބަލި، ކެއްސުން ބަލި، ގުރުދާ ފޭލްވުން
 • ބައެއް ކަހަލަ ބޭސްތައް: މިސާލަކަށް ދޭތެރެ ދުރުކުރާ ގުޅަ ބޭސް
 • ލޭގައި ކެރަޓީންގެ ނިސްބަތް މަތިވުން
 • ޖޮގިން ހަދާމީހުންނަށް ބައެއް ފަހަރު ޙައިޟުނުވުން ކުރިމަތިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

ހައިޕޯތަލަމަސް ގެ ބަލިތައްEdit

 • ހައިޕޯތަލަމަސް އަށް ގެއްލުންވުން: މިސާލަކަށް ސިކުނޑި ދުޅަވުން، ސިކުނޑި ވަށައިގެންވާ ފަށަލަތައް ދުޅަވުން ފަދަ ކަމެއް ސަބަބުން
 • ނަފްސާނީ ކަމެއްގެ ސަބަބުން: މިސާލަކަށް އުޅޭތަން ބަދަލުވުން، ތިމާގެ މީހަކު މަރުވެ މާބޮޑަށް ދެރަވުން
 • ހައިޕޯތަލަމަސްގެ ބައްޔެއްގެ ސަބަބުން ކާހިތް ނުވުން
 • ފްރޮލިކް ސިންޑްރޯމް
 • ލޯރެންސް މޫން ބީޑްލް ސިންޑްރޯމް
 • ނަފްސާނީ ބަލިތައް: ސިޒޮފްރެނިއާ
 • އިލެކްޓްރޯ ކަންވަލްސިވް ތެރަޕީ ނެގުން ނުވަތަ ދިނުން
 • ބައެއް ކަހަލަ ބޭސްތައް:
 • ފަންކްޝަނަލް ހައިޕޯތަލަމިކް އެމެނޮރިއާ

ޕިޓޫއިޓަރީ ގްލޭންޑް ގެ ބަލިތައްEdit

 • ލޮރައިން ސިންޑްރޯމް
 • ޝީހާން ސިންޑްރޯމް
 • ޕިޓޫއިޓަރީ ގްލޭންޑްގެ ޓިއުމަރުތައް
 • ކްރެނިއޯ ފެރިންޖިއޯމާ
 • އެމްޓީ ސެލާ ސިންޑްރޯމް

ތައިރޮއިޑް ގްލޭންޑް ގެ ބަލިތައްEdit

އެޑްރީނަލް ގްލޭންޑް ގެ ބަލިތައްEdit

ބިސްރަވަ އިގެ ބަލިތައްEdit

 • ބިސްރަވައިގައި ވައިކޮތަޅު ހެދޭ ބަލި
 • ބިސްރަވަ ނުވަތަ ޖިންސީ ގުނަވަނުގެ ބައިތައް ރަގަޅަށް އުފެދިފައި ނެތުން
 • ކެންސަރު، ކެއްސުން ބަލި، އެކްސްރޭ، ކީމަތެރަޕީ އަދި ރޭޑިއޭޝަން ފަދަ ކަމެއްގެ ސަބަބުން ދެ ބިސްރަވަ ހަލާކުވުން
 • އޮޕަރޭޝަނެއްގައި ދެބިސްރަވަ ނަގައިފައި ވުން
 • ހެލްބަން ބަލި
 • އެންޑްރޯ ބްލާސްޓޯމާ
 • ރެސިސްޓަންޓް އޯވަރީ ސިންޑްރޯމް
 • ޕްރިމެޗުއަރ އޯވަރިއަން ފޭލަރ

ރަހިމު ގެ ބަލިތައްEdit

 • ރަހިމު ނެތުން: އުފެދުމުގައި ނެތުން، ނުވަތަ ނުހުރުން، ނުވަތަ އޮޕަރޭޝަން ކޮށްގެން ރަހިމު ނަގައިފައިވުން
 • އެޝާމަން ސިންޑްރޯމް
 • ރަހިމުގެ އެންޑޯމީޓްރިއަމް ރޭޑިއޭޝަން، ކެއްސުން ބަލި، ނުވަތަ އެހެން ވެސް ބައްޔެއް، ކަމެއްގެ ސަބަބުން ހަލާކުވުން
 • އެންޑޯމީޓްރިއަމްގެ މަތީ ފަށަލަ ނެގިގެން ދިއުން

ކްރޯމޯސޯމް ގެ ބަލިތައްEdit

 • ޓާރނަރ ސިންޑްރޯމް
 • ޓެސްޓިކިއުލާ ފެމިނައިޒޭޝަން
 • ސްޕަރ ފީމޭލް ސިންޑްރޯމް

ސަބަބު ނޭގޭ ޙައިޟުނުވުންEdit

މިއީ ޙައިޟުނުވުން ކުރިމަތިވީ ވަކި ސަބަބެއްކަން ބުނެދޭން ނޭގުމެވެ.

ޙައިޟުނުވުން ކުރިމަތި ސަބަބު ދެނެގަތުންEdit

ޙައިޟުނުވުން ކުރިމަތިވުން ދެވޭ ފަރުވާތައްEdit

އާންމު ފަރުވާEdit

ސަބަބު ދެނެގަނެ ފަރުވާކުރުންEdit

ހޯރމޯން ބޭނުންކޮށްގެން ފަރުވާކުރުންEdit