ކަޅުއޮށް އާއިލާ (މަސް)

ކަޅުއޮށް އާއިލާ (ސައިންޓިފިކް ނަން: Mullidae)ނުވަތަ (އިނގިރޭސި ބަހުން: Goat fish) އަކީ މޫދުގައި އުޅޭ މަސްމަހާ މެހީގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އާއިލާ އެކެވެ.

ކަޅުއޮށުގެ ވައްތަރެއް

ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ކަނޑު ފަޅުތަކުގައި އުޅޭކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރުގެ މެރިން ރިސާޗް ސެކްޝަނުން ނެރެފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގައި އުޅޭ މަހުގެ މަޢުލޫމާތު މިފޮތުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ 3 ވައްތަރެއްގެ ކަޅޯށެވެ.


ކަޅުއޮށް އާއިލާގައި 6 ޖިންސް އަކުން 67 ވައްތަރެއްގެ ކަޅުއޮށް ހުރެއެވެ.