ބިބީ އާއިލާ (މަސް)

ބިބީ އާއިލާ (ސައިންޓިފިކް ނަން: Chaetodontidae)ނުވަތަ (އިނގިރޭސި ބަހުން: Butterflyfish) އަކީ މޫދުގައި އުޅޭ މަސްމަހާ މެހީގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އާއިލާ އެކެވެ.

ބިބީގެ ވައްތަރެއް

ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ކަނޑު ފަޅުތަކުގައި އުޅޭކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރުގެ މެރިން ރިސާޗް ސެކްޝަނުން ނެރެފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގައި އުޅޭ މަހުގެ މަޢުލޫމާތު މިފޮތުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ 27 ވައްތަރެއްގެ ބިބީ ހިމެނެއެވެ.