ކޮނޑު (އިނގިރޭސި ބަހުން: Shoulder / shoulder joint)އަކީ ދެއަތް ހަށިގަނޑާ ގުޅުވާދޭ މަގާމެވެ. ކޮނޑު އުފެދިފައިވަނީ މައިގަނޑު 3 ކަށި ގަނޑެއް ގުޅިގެންނެވެ. އެއީ ކޮނޑުކަށި(Clavicle)، ބޮބިފަޅި ކަށިގަނޑު(Scapula) ، އަދި މުލައްދަނޑި ކަށިގަނޑު (Humerus) އެވެ. ހަމަމިހެން ކޮނޑު އުފެދުމުގައި މިބުނި ކަށިތަކާއި ގުޅިފައިވާ ލިގަމެންޓް ތަކާއި، ޓެންޑަން ތަކާއި، އަދި މަސްތައް ޝާމިލް ވެއެވެ.

ކޮނޑު
Diagram of the human shoulder joint
Capsule of shoulder-joint (distended). Anterior aspect.
Latin articulatio humeri
Gray's subject #81 313
Dorlands/Elsevier a_64/12161240
Diagram of the human shoulder joint, posterior view

އިތުރު ފޮޓޯތައް އުނިއިތުރު ގެންނަވާ

ސިއްޙީ މައްސަލަތައް އުނިއިތުރު ގެންނަވާ

އަދި އިތުރަށް ބައްލަވާލައްވާ އުނިއިތުރު ގެންނަވާ

އިތުރު ފާލަންތައް އުނިއިތުރު ގެންނަވާ

މިބަސް، ކޮނޑު
ވިކިޝަނަރީ، މިނިވަން ރަދީފު އިން ބައްލަވާލައްވާ!.