Open main menu
ކޮނޑު
Shoulder joint.svg
Diagram of the human shoulder joint
Gray327.png
Capsule of shoulder-joint (distended). Anterior aspect.
Latin articulatio humeri
Gray's subject #81 313
Dorlands/Elsevier a_64/12161240
Diagram of the human shoulder joint, posterior view

ކޮނޑު (އިނގިރޭސި ބަހުން: Shoulder / shoulder joint)އަކީ ދެއަތް ހަށިގަނޑާ ގުޅުވާދޭ މަގާމެވެ. ކޮނޑު އުފެދިފައިވަނީ މައިގަނޑު 3 ކަށި ގަނޑެއް ގުޅިގެންނެވެ. އެއީ ކޮނޑުކަށި(Clavicle)، ބޮބިފަޅި ކަށިގަނޑު(Scapula) ، އަދި މުލައްދަނޑި ކަށިގަނޑު (Humerus) އެވެ. ހަމަމިހެން ކޮނޑު އުފެދުމުގައި މިބުނި ކަށިތަކާއި ގުޅިފައިވާ ލިގަމެންޓް ތަކާއި، ޓެންޑަން ތަކާއި، އަދި މަސްތައް ޝާމިލް ވެއެވެ.

އިތުރު ފޮޓޯތައްEdit

ސިއްޙީ މައްސަލަތައްEdit

އަދި އިތުރަށް ބައްލަވާލައްވާEdit

އިތުރު ފާލަންތައްEdit