މުޙައްމަދު ޒާހިރު ޙުސައިން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ޗާންސެލަރ

ޑރ. މުޙައްމަދު ޒާހިރު ޙުސައިނަކީ ދިވެހި ސަރުކާރުގައި ވަރަށް ދިގު މުއްދަތަކަށް ޚިދުމަތް ކުރައްވައިފައިވާ އަދި މިހާރު ވެސް ޚިދުމަތުގައި ހުންނެވި ބޭފުޅެކެވެ. މިހާރު ހުންނެވީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ޗާންސެލަރުގެ މަޤާމުގައެވެ. ޑރ. މުޙައްމަދު ޒާހިރު ޙުސައިން ފުރަތަމަ ޑިގްރީ ހާސިލުކުރެއްވީ މިޞްރުގެ ޖާމިޢަތުލް އަޒްހަރުންނެވެ. ޕީއެޗްޑީ ހާސިލުކުރެއްވީ މެލޭޝިޔާގެ ޔުނިވަރސިޓީ ކެބަންގްސާ މެލޭޝިޔާގައި، ތިއޯލޮޖީ އެންޑް ފިލޯސޮފީގެ ރޮނގުން 2001 ވަނަ އަހަރުއެވެ.

ޑރ. މުޙައްމަދު ޒާހިރު ޙުސައިން
ޑރ. މުޙައްމަދު ޒާހިރު ޙުސައިން (ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަސްވެނިވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި)

1979 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން 2016 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ރާއްޖޭގައި ނެރެމުން ދިޔަ ދުވަހު ނޫސް ހަވީރުގެ މަސްއޫލު ވެރިޔަކީ ވެސް ޑރ މުޙައްމަދު ޒާހިރު ޙުސައިނެވެ. ޑރ މުޙައްމަދު ޒާހިރު ޙުސައިނަކީ ތަފާތު މައުޟޫތަކަށް ތަފާތު މަޖައްލާތަކަށް ލިޔުއްވައިފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ. އަދި ނޫސްތަކަށް ޚަބަރުތަކާއި މަޒުމޫނުތައް ލިޔުއްވައިފައިވެއެވެ. މީގެއިތުރުން ނޫސް ޗާޕުކުރުމުގެ ފެންވަރު މައްޗަށް ގެންދެވުމާއި، ނޫހަށް ލިޔާ ލިޔުންތެރިން އުފެއްދެވުމާއި، މި ޒަމާނުގެ ނޫސްވެރިކަން ރާއްޖޭގައި ވެސް ހިންގެވޭތޯ އެތައް މަސައްކަތްތަކެއް އެ މަނިކުފާނު ކުރައްވައިފައިވެއެވެ.

1989 ވަނަ އަހަރު ނޫސްވެރިކަމުގެ ރޮނގުން ޢާންމު ޚިދުމަތުގެ ޝަރަފުވެރިކަމުގެ އިނާމު ޑރ. މުޙައްމަދު ޒާހިރު ޙުސައިނަށް ވަނީ ލިބިވަޑައިގެންފައެވެ. އަދި 1990 ވަނަ އަހަރު މިނިވަން 25 ގެ ޢާންމު ޚިދުމަތުގެ އިނާމު ވެސް ވަނީ ލިބިވަޑައިގެންފައެވެ. ސަރުކާރުން ދެއްވާ ޚާއްޞަ އިނާމު 2001 ވަނަ އަހަރު ލިބިވަޑައިގެންފައިވެއެވެ. މީގެއިތުރުން ދިވެހި ދައުލަތުގެ މަތިވެރި ޢިއްޒަތް (ނިޝާން ޢިއްޒުއްދީނުގެ ޢިއްޒަތުގެ ވެރިކަން) 2008 ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެންބަރު މަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހު ޑރ. މުޙައްމަދު ޒާހިރު ޙުސައިނަށް އަރުވައިފައިވެއެވެ.

ޑރ. މުޙައްމަދު ޒާހިރު ޙުސައިން އަދާކުރެއްވި އެހެނިހެން މަޤާމުތަކުގެ ތެރޭގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ޗާންސެލަރުކަމާއި، އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓަރުކަމާއި، ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓަރުކަން ހިމެނެއެވެ. އެންމެފަހުން އަދާކުރައްވައިފައިވަނީ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ މުޝީރުކަމުގެ މަޤާމެވެ.