ދިވެހިރާއްޖޭގައި އުޅޭ މަހުގެ މަޢުލޫމާތު

ދިވެހިރާއްޖޭގައި އުޅޭ މަހުގެ މަޢުލޫމާތު މިފޮތަކީ 1997 ވަނަ އަހަރު މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރުގެ ދަށުން ހިންގާ މެރިން ރިސާރޗް ސެކްޝަނުން ނެރެފަައިވާ ފޮތެކެވެ. މިފޮތުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުފަޅުތަކުގައި އުޅޭ ހުރިހާ މަސްމަހާ މެއްސެއްގެ މަޢުލޫމާތު ހިމެނިފައި ވެއެވެ. ތިރީގައި މިވަނީ އެގޮތުން އެފޮތުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބައެއް މަސްތަކުގެ މަޢުލޫމާތެވެ.


މިޔަރު އާއިލާEdit

ހިބަރު އާއިލާEdit

ރޮނޑު އާއިލާEdit


ފަތިރޮނޑު އާއިލާEdit

ކަނޑުމަސް އާއިލާEdit

ފުޅަނގި އާއިލާEdit


ހަނދި އާއިލާEdit


ދަންބޮޑު އާއިލާEdit


ކާޅު އާއިލާEdit


ތަފާތު މަސްތައްEdit

ކަނޑުއުނިޔަ އާއިލާEdit

ދިދަ ފުންނަ އާއިލާEdit


ފުންނަ އާއިލާEdit


ވެންފުންނަ އާއިލާEdit


އަލަތަނޑު އާއިލާEdit


ގާބޯ އާއިލާEdit


ކޮކާމަސް އާއިލާEdit

ކަޅުއޮށް އާއިލާEdit


ކޮލި އާއިލާEdit

ގޮނު އާއިލާEdit


ތެޔޮމަސް އާއިލާEdit


ކަނޑު ގުރުވަ އާއިލާEdit

ފިޔަލަ އާއިލާEdit


އައްޓަމަސް އާއިލާEdit


ބޯދި އާއިލާEdit


ފަންހާމަސް އާއިލާEdit


އޮނުގަނޑުތޮޅި އާއިލާEdit


ވެނުބަނޑޭރި އާއިލާEdit


ތާވަޅަ އާއިލާEdit


ބޮއްމަސް އާއިލާEdit


ރެހި އާއިލާEdit


ފާނަ އާއިލާEdit


ބިބީ އާއިލާEdit


ރަތްމަސް އަދި މުގުރާން އާއިލާEditނިލަމެހި އަދި މުރަކަ މަސް އާއިލާEdit


ހިކާ އާއިލާEdit