Open main menu

ޖޫން 7 އަކީ މީލާދީ ކަލަންޑަރު ގެ 158 ވަނަ ދުވަހެވެ. ލީޕް އަހަރެއްގައި 159 ވަނަ ދުވަހެވެ. ޖޫން 7 ވަނަ ދުވަހުގެ ފަހުން އަހަރުގައި ބާކީ އޮންނާނީ 207 ދުވަހެވެ.

ޢާއްމު ގޮތެއްގައި މިދުވަސް އަންނާނީ އަހަރުގެ 23 ވަނަ ހަފްތާގައެވެ.

ޙާދިސާތައްEdit

އުފަންވި މީހުންEdit

މަރުވި މީހުންEdit


ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ފާހަގަ ކުރެވޭ ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައިEdit