Open main menu

ޖުލައި 24 އަކީ މީލާދީ ކަލަންޑަރުގެ 205 ވަނަ ދުވަހެވެ. ލީޕް އަހަރެއްގައި 206 ވަނަ ދުވަހެވެ.

ފިހުރިސްތު

ޙާދިސާތައްEdit

އުފަންވި މީހުންEdit

މަރުވި މީހުންEdit

ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ފާހަގަ ކުރެވޭ ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައިEdit