Open main menu

މާރޗް 29 އަކީ މީލާދީ ކަލަންޑަރުގެ 88 ވަނަ ދުވަހެވެ. ލީޕް އަހަރެއްގައި 89 ވަނަ ދުވަހެވެ.

ޙާދިސާތައްEdit

  • 1978ދިވެހިރާއްޖެ:- ހުޅުލޭ އެއަރޕޯޓް ބޮޑުކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓްސް އޮތޯރިޓީ އޮފް އިންޑިޔާ އާއި ހަވާލުކުރުން
  • 1978ދިވެހިރާއްޖެ:- ޓީވީ މޯލްޑިވްސް ހުޅުވުން. މިއީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ޓެލެކާސްޓް ކުރަން ފެށުނު ދުވަހެވެ.
  • 1979 - ދިވެހިރާއްޖެ:- ދ.ކުޑަހުވަދޫ މަދަރުސަތުލް ޙުއްރިއްޔާ އަކީ ސަރުކާރުން އެހީވެދޭ ޕްރައިމަރީ ސުކޫލަކަށް ބަދަލުކުރުން

އުފަންވި މީހުންEdit

މަރުވި މީހުންEdit

ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ފާހަގަ ކުރެވޭ ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައިEdit