Open main menu

އެޕްރީލް 19 އަކީ މީލާދީ ކަލަންޑަރުގެ 109 ވަނަ ދުވަހެވެ. ލީޕް އަހަރެއްގައި 110 ވަނަ ދުވަހެވެ.

ޙާދިސާތައްEdit

އުފަންވި މީހުންEdit

މަރުވި މީހުންEdit

ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ފާހަގަ ކުރެވޭ ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައިEdit