Open main menu

ސެޕްޓެމްބަރު 20 އަކީ މީލާދީ ކަލަންޑަރުގެ 263 ވަނަ ދުވަހެވެ. ލީޕް އަހަރެއްގައި 264 ވަނަ ދުވަހެވެ.

ޙާދިސާތައްEdit

  • 1944 - ދިވެހިރާއްޖެ:- ކާބޯތަކެތީގެ ފުރަތަމަ މައުރަޒު ބޭއްވުން. މިމައުރަޒު އޮތީ މާލޭގައެވެ.

އުފަންވި މީހުންEdit

މަރުވި މީހުންEdit

ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ފާހަގަ ކުރެވޭ ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައިEdit