Open main menu

އެޕްރީލް 18 އަކީ މީލާދީ ކަލަންޑަރުގެ 108 ވަނަ ދުވަހެވެ. ލީޕް އަހަރެއްގައި 109 ވަނަ ދުވަހެވެ.

ޙާދިސާތައްEdit

  • 1942 - ދިވެހިރާއްޖެ:- މީހެއްގެ މައްޗަށް އިރަކަށް ބައި ލާހި މަގުން ހަނޑޫ ކޮންޓްރޯލްކޮށް ހަނޑޫ ގަތުމުގެ ކާޑް މީހުންނަށް ދެވުން
  • 1945 - ދިވެހިރާއްޖެ:- ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރަށް ކިޔަވަންދިޔަ ފުރަތަމަ އަންހެންކުދިން ސިލޯނަށް ފުރުން. ފުރަތަމަ ދިޔައީ އަމީނާ މުހައްމަދު އަމީން، ޝަރީފާ ޙަސަން މަނިކު، ފާތިމަތު އަބުދުލް ވައްހާބު، އަދި ހާޖަރާ ހަސަން އެވެ.
  • 1980 - ދިވެހިރާއްޖެ:- ދިވެހިރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ހުރަވީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން

އުފަންވި މީހުންEdit

މަރުވި މީހުންEdit

ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ފާހަގަ ކުރެވޭ ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައިEdit