Open main menu

މެއި 21 އަކީ މީލާދީ ކަލަންޑަރުގެ 141 ވަނަ ދުވަހެވެ. ލީޕް އަހަރެއްގައި 142 ވަނަ ދުވަހެވެ.

ޙާދިސާތައްEdit

  • 1958 - ދިވެހިރާއްޖެ:- ތިލަދުންމަތި ދެބައިކުރެއްވުން
  • 1959ދިވެހިރާއްޖެ : ފިލްމް ދައްކާ ސިނަމާއެއްގެ ގޮތުގައި އޮލިމްޕަސް ހުޅުވުން. ފުރަތަމަ މިތަން ތައްޔާރު ކުރީ 35 މިލިމީޓަރުގެ ފިލްމް ދައްކާ ގޮތަށެވެ.

އުފަންވި މީހުންEdit

މަރުވި މީހުންEdit

ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ފާހަގަ ކުރެވޭ ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައިEdit