Open main menu

ނޮވެމްބަރު 23 އަކީ މީލާދީ ކަލަންޑަރުގެ 327 ވަނަ ދުވަހެވެ. ލީޕް އަހަރެއްގައި 328 ވަނަ ދުވަހެވެ.

ޙާދިސާތައްEdit

  • 1909 -ދިވެހިރާއްޖެ:- މެދުޒިޔާރަތުގެ ބޮޑު ދިދަ ބާވެގެން އާދިދަ ދަނޑިއެއް ޖެހުން
  • 1982 - ދިވެހިރާއްޖެ:- ދިވެހި ސަރުކާރާއި އިރާގު ސަރުކާރާއި ކުރެވުނު ތައުލީމާއި ޘަގާފަތާއި ސައިންސާބެހޭ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުން
  • 2000 - ދިވެހިރާއްޖެ:- ނިލަންދޫ (ފ.އަތޮޅު)ގެ ރަށުކޯޓް ހިންގާނޭ ޢީމާރާތް ހުޅުވުން. ހުޅުވައިދެއްވީ އޭރުގެ ޖަސްޓިސް މިނިސްޓަރ އަހުމަދު ޒާހިރު.

އުފަންވި މީހުންEdit

މަރުވި މީހުންEdit

ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ފާހަގަ ކުރެވޭ ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައިEdit