Open main menu

ޖޫން 3 އަކީ މީލާދީ ކަލަންޑަރުގެ 154 ވަނަ ދުވަހެވެ. ލީޕް އަހަރެއްގައި 155 ވަނަ ދުވަހެވެ.

ޙާދިސާތައްEdit

  • 1974ދިވެހިރާއްޖެ:- ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބޭއްވުނު ފުރަތަމަ ސެމިނަރ ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ އޮފް ވޮކޭޝަނަލް އެންޑް ޓެކްނިކަލް ޓްރޭނިންގ ހުޅުވުން .

އުފަންވި މީހުންEdit

މަރުވި މީހުންEdit

ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ފާހަގަ ކުރެވޭ ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައިEdit