Open main menu

ޖޫން 18 އަކީ މީލާދީ ކަލަންޑަރުގެ 169 ވަނަ ދުވަހެވެ. ލީޕް އަހަރެއްގައި 170 ވަނަ ދުވަހެވެ. ޖޫން 18 ވަނަ ދުވަހުގެ ފަހުން އަހަރުގައި ބާކީ އޮންނާނީ 196 ދުވަހެވެ.

ޙާދިސާތައްEdit

އުފަންވި މީހުންEdit

މަރުވި މީހުންEdit

ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ފާހަގަ ކުރެވޭ ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައިEdit

އިތުރު ފާލަންތައްEdit