ނޮވެމްބަރު 11 އަކީ މީލާދީ ކަލަންޑަރުގެ 315 ވަނަ ދުވަހެވެ. ލީޕް އަހަރެއްގައި 316 ވަނަ ދުވަހެވެ.

ޙާދިސާތައް އުނިއިތުރު ގެންނަވާ

  • 1968ދިވެހިރާއްޖެ:- ދިވެހި ރަސްކަން ޖުމްހޫރިއްޔަތަކަށް ބަދަލުވުން. މިއީ ރާއްޖޭގެ ޖުމުހޫރިއްޔަތު އިޢުލާންކުރި ދެވަނަ ފަހަރު އެވެ. ދެވަނަ ޖުމުހޫރިއްޔާގެ ފުރަތަމަ ރައީސްކަމަށް އިބްރާހީމް ނާޞިރު އިސްވެ ވަޑައިގަތީ އެރޭ އޮތް ރައްޔިތުން މަޖުލީހުގެ ޖަލްސާގައެވެ.
  • 1978 - ދިވެހިރާއްޖެ: ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އަލް އުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބުދުލް ގައްޔޫމް ވެރިކަމަށް އިސްވެ ވަޑައިގަތުން
  • 1981 - ދިވެހިރާއްޖެ: ހުޅުލޭ އެއަރޕޯޓް އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓަކަށް ނަންބޯޑުބަދަލުކޮށް ހުޅުވުން.
  • 1982 - ދިވެހިރާއްޖެ:- އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ ބިންގާއެޅުން
  • 1992 - ދިވެހިރާއްޖެ:- ނިލަންދޫ (ފ.އަތޮޅު)ގައި ސަރުކާރުން އިމާރާތްކޮށްދެއްވި ރަށު އޮފީސް ހިންގާ ޢިމާރާތް ހުޅުވައިދެއްވުން.

އުފަންވި މީހުން އުނިއިތުރު ގެންނަވާ

މައުމޫން މެރި މީހުން==

ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ފާހަގަ ކުރެވޭ ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި އުނިއިތުރު ގެންނަވާ

އަހަރުގެ މަސްތަކާއި ދުވަސްތައް
ޖެނުއަރީ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ފެބްރުއަރީ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 (29) (30)
މާރޗް 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
އެޕްރީލް 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
މެއި 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ޖޫން 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
ޖުލައި 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
އޮގަސްޓު 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ސެޕްޓެމްބަރު 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
އޮކްޓޫބަރު 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ނޮވެމްބަރު 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
ޑިސެމްބަރު     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31