Open main menu

ނޮވެމްބަރު 11 އަކީ މީލާދީ ކަލަންޑަރުގެ 315 ވަނަ ދުވަހެވެ. ލީޕް އަހަރެއްގައި 316 ވަނަ ދުވަހެވެ.

ޙާދިސާތައްEdit

  • 1968ދިވެހިރާއްޖެ:- ދިވެހި ރަސްކަން ޖުމްހޫރިއްޔަތަކަށް ބަދަލުވުން. މިއީ ރާއްޖޭގެ ޖުމުހޫރިއްޔަތު އިޢުލާންކުރި ދެވަނަ ފަހަރު އެވެ. ދެވަނަ ޖުމުހޫރިއްޔާގެ ފުރަތަމަ ރައީސްކަމަށް އިބްރާހީމް ނާޞިރު އިސްވެ ވަޑައިގަތީ އެރޭ އޮތް ރައްޔިތުން މަޖުލީހުގެ ޖަލްސާގައެވެ.
  • 1978 - ދިވެހިރާއްޖެ: ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އަލް އުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބުދުލް ގައްޔޫމް ވެރިކަމަށް އިސްވެ ވަޑައިގަތުން
  • 1981 - ދިވެހިރާއްޖެ: ހުޅުލޭ އެއަރޕޯޓް އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓަކަށް ނަންބޯޑުބަދަލުކޮށް ހުޅުވުން.
  • 1982 - ދިވެހިރާއްޖެ:- އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ ބިންގާއެޅުން
  • 1992 - ދިވެހިރާއްޖެ:- ނިލަންދޫ (ފ.އަތޮޅު)ގައި ސަރުކާރުން އިމާރާތްކޮށްދެއްވި ރަށު އޮފީސް ހިންގާ ޢިމާރާތް ހުޅުވައިދެއްވުން.

އުފަންވި މީހުންEdit

މައުމޫން މެރި މީހުން==


ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ފާހަގަ ކުރެވޭ ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައިEdit