މެއި 12 އަކީ މީލާދީ ކަލަންޑަރުގެ 132 ވަނަ ދުވަހެވެ. ލީޕް އަހަރެއްގައި 133 ވަނަ ދުވަހެވެ.

ޙާދިސާތައް އުނިއިތުރު ގެންނަވާ

  • 1942 - ދިވެހިރާއްޖެ:- އަންހެނުން އަޅަމުން އައި، ބޯވަޅު އެޅި ލިބާސް، ފޭލި އަދި ރުމާގެ ބަދަލުގައި އެހެން ހެދުމެއް އެޅުމުގެ ހުއްދަ ދައުލަތުން ދެއްވި. އޭގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ނަންބަރު ހެދުން އުފެދިގެން ދިޔަ.
  • 1981 - ދިވެހިރާއްޖެ:- ލިޔަން ކިޔަން ނުދަންނަ މިޙުންނަށް ސަރުކާރުގެ ވަޒީފާ ނުދޭގޮތަށް ހަމަޖެއްސުން
  • 2011 - ދިވެހިރާއްޖެ:- ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު ރޭޑިއޯ ޗެނަލެއް ކަމަށްވާ ކެޕިޓަލް ރޭޑިއޯ 95.6 އެފްއެމް ގެ ފްރީކުއެންސީއިން 93.6 އެފްއެމް ގެ ފްރީކުއެންސީއަށް ބަދަލުވެ، އާ މެނޭޖްމެންޓަކާއެކު އަލުން ފަށައި ގަތުން

އުފަންވި މީހުން އުނިއިތުރު ގެންނަވާ

މަރުވި މީހުން އުނިއިތުރު ގެންނަވާ

ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ފާހަގަ ކުރެވޭ ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި އުނިއިތުރު ގެންނަވާ

އަހަރުގެ މަސްތަކާއި ދުވަސްތައް
ޖެނުއަރީ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ފެބްރުއަރީ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 (29) (30)
މާރޗް 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
އެޕްރީލް 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
މެއި 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ޖޫން 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
ޖުލައި 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
އޮގަސްޓު 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ސެޕްޓެމްބަރު 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
އޮކްޓޫބަރު 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ނޮވެމްބަރު 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
ޑިސެމްބަރު     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31