Open main menu

އެޕްރީލް 24 އަކީ މީލާދީ ކަލަންޑަރުގެ 114 ވަނަ ދުވަހެވެ. ލީޕް އަހަރެއްގައި 115 ވަނަ ދުވަހެވެ.

ޙާދިސާތައްEdit

  • ދިވެހިރާއްޖެ - ދިވެހިރާއްޖެއިން، އިގިރޭސި ދައުލަތަށް ދެމުން އައި ޖިޒީ ކަނޑާލުން

އުފަންވި މީހުންEdit

މަރުވި މީހުންEdit

ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ފާހަގަ ކުރެވޭ ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައިEdit