Open main menu

އެޕްރީލް 17 އަކީ މީލާދީ ކަލަންޑަރުގެ 107 ވަނަ ދުވަހެވެ. ލީޕް އަހަރެއްގައި 108 ވަނަ ދުވަހެވެ.

ޙާދިސާތައްEdit

އުފަންވި މީހުންEdit

މަރުވި މީހުންEdit

ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ފާހަގަ ކުރެވޭ ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައިEdit