Open main menu

އެޕްރީލް 28 އަކީ މީލާދީ ކަލަންޑަރުގެ 118 ވަނަ ދުވަހެވެ. ލީޕް އަހަރެއްގައި 119 ވަނަ ދުވަހެވެ.

ޙާދިސާތައްEdit

  • 1951 - ދިވެހިރާއްޖެ:- ރައްޔިތުންގެ މަޖުލީހުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އަންހެނަކު ބައިވެރިވުން
  • 1980 - ދިވެހިރާއްޖެ:- ކުލީ ސިފައިން ބޭނުންކޮށްގެން ބަޔަކު ރާއްޖޭގައި ހިންގަން އުޅުނު ބަޣާވާތް ނާކާމިޔާބުވެ އެކަން ރައްޔިތުންގެ މަޖްލީހަށް ރައީސް އެންގެވުން

އުފަންވި މީހުންEdit

މަރުވި މީހުންEdit

ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ފާހަގަ ކުރެވޭ ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައިEdit