Open main menu

ސެޕްޓެމްބަރު 5 އަކީ މީލާދީ ކަލަންޑަރުގެ 248 ވަނަ ދުވަހެވެ. ލީޕް އަހަރެއްގައި 249 ވަނަ ދުވަހެވެ.

ޙާދިސާތައްEdit

  • 1948 - ދިވެހިރާއްޖެ:- ރާއްޖޭގެ ނޫޓްގެ ގާނޫނު ފާސްވުމުން ރާއްޖޭގައި ދިވެހި ނޫޓް ފުރަތަމަ ހިންގަން ފެށުން. ހިންގަންފެށީ ބައިރުފިޔާ 2 ރުފިޔާ، 5 ރުފިޔާ، އަދި 10 ރުފިޔާ ގެ ނޫޓެވެ.
  • 1970ދިވެހިރާއްޖެ:- ދައުލަތުގެ ފަރާތުން އަމިއްލަ މީހުންނަށް ބިން ވިއްކުމަށް ގަސްދުކުރުން

އުފަންވި މީހުންEdit

މަރުވި މީހުންEdit

ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ފާހަގަ ކުރެވޭ ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައިEdit