Open main menu

ޖުލައި 26 އަކީ މީލާދީ ކަލަންޑަރުގެ 207 ވަނަ ދުވަހެވެ. ލީޕް އަހަރެއްގައި 208 ވަނަ ދުވަހެވެ.

ޙާދިސާތައްEdit

  • 1965ދިވެހިރާއްޖެ:- ދިވެހިރާއްޖެއަށް ފުރިހަމަ މިނިވަންކަން ލިބުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި މިއަދު 10 ޖެހިއިރުސޮއިކުރުން
  • 2009ދިވެހިރާއްޖެ:- މާފުށީ ޖަލުގެ ގޮޅިތަކެއްގެ ތޭރިތައް ކީހާލައިގެން ގައިދީން ނުކުމެ ހަމަނުޖެހުން ހިންގައި ޖަލުގެ މުއައްޒިފުންނާއި އޮފިސަރުންނަށް ހަމަލާދީ އެކެއްގެ އަތް ބިންދާލުން. ގައިދީން މި ހާދިސާ ހިންގިކަމަށް ވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިނިވަން ދުވަސް ފާހަގަކުރަމުން ދާއިރު، އެމީހުންވެސް މިނިވަން ވާން ބޭނުންކަމަށް ބުނެ.
  • 2009ދިވެހިރާއްޖެ:- ސ.ވިލިގިލީގައި ޝައްގްރިއްލާ ވިލިގިލި ރިސޯޓް ހުޅުވުން

އުފަންވި މީހުންEdit

މަރުވި މީހުންEdit

ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ފާހަގަ ކުރެވޭ ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައިEdit