ޖުލައި 26 އަކީ މީލާދީ ކަލަންޑަރުގެ 207 ވަނަ ދުވަހެވެ. ލީޕް އަހަރެއްގައި 208 ވަނަ ދުވަހެވެ.

  • 1965ދިވެހިރާއްޖެ:- ދިވެހިރާއްޖެއަށް ފުރިހަމަ މިނިވަންކަން ލިބުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި މިއަދު 10 ޖެހިއިރުސޮއިކުރުން
  • 2009ދިވެހިރާއްޖެ:- މާފުށީ ޖަލުގެ ގޮޅިތަކެއްގެ ތޭރިތައް ކީހާލައިގެން ގައިދީން ނުކުމެ ހަމަނުޖެހުން ހިންގައި ޖަލުގެ މުއައްޒިފުންނާއި އޮފިސަރުންނަށް ހަމަލާދީ އެކެއްގެ އަތް ބިންދާލުން. ގައިދީން މި ހާދިސާ ހިންގިކަމަށް ވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިނިވަން ދުވަސް ފާހަގަކުރަމުން ދާއިރު، އެމީހުންވެސް މިނިވަން ވާން ބޭނުންކަމަށް ބުނެ.
  • 2009ދިވެހިރާއްޖެ:- ސ.ވިލިގިލީގައި ޝައްގްރިއްލާ ވިލިގިލި ރިސޯޓް ހުޅުވުން

އުފަންވި މީހުން

އުނިއިތުރު ގެންނަވާ

ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ފާހަގަ ކުރެވޭ ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި

އުނިއިތުރު ގެންނަވާ

އަހަރުގެ މަސްތަކާއި ދުވަސްތައް
ޖެނުއަރީ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ފެބްރުއަރީ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 (29) (30)
މާރޗް 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
އެޕްރީލް 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
މެއި 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ޖޫން 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
ޖުލައި 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
އޮގަސްޓު 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ސެޕްޓެމްބަރު 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
އޮކްޓޫބަރު 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ނޮވެމްބަރު 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
ޑިސެމްބަރު     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31