Open main menu

ޖުލައި 12 އަކީ މީލާދީ ކަލަންޑަރުގެ 193 ވަނަ ދުވަހެވެ. ލީޕް އަހަރެއްގައި 194 ވަނަ ދުވަހެވެ.

ޙާދިސާތައްEdit

  • 1945 - ދިވެހިރާއްޖެ:- ނާދީ ތަމައްދުން، އަދި ދައުލަތުގެ ލައިބްރަރީ ހުޅުވުން. މިއީ ރާއްޖޭގައި އުފެދުނު ފުރަތަމަ ކްލަބް އަދި ފުރަތަމަ ލައިބްރަރީ އެވެ.

އުފަންވި މީހުންEdit

މަރުވި މީހުންEdit

ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ފާހަގަ ކުރެވޭ ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައިEdit