Open main menu

ޑިސެމްބަރު 23 އަކީ މީލާދީ ކަލަންޑަރުގެ 357 ވަނަ ދުވަހެވެ. ލީޕް އަހަރެއްގައި 358 ވަނަ ދުވަހެވެ.

ޙާދިސާތައްEdit

  • 1909 -ދިވެހިރާއްޖެ:- ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވެރިކަމާ ތޮޅުމަށް ވެލާނާގެ މުހައްމަދު ދީދީގެ ވެރިކަމުގައި ޕިޝޯރީންގެ ބަޔަކު މާލެއައުން
  • 1943 - ދިވެހިރާއްޖެ:- ދޫނިދޫގައި އާރް އޭ އެފް ވަޔަރ ލެސް ސެޓެއް ބެހެއްޓުން. ފުރަތަމަ އޮޕަރޭޓަރުންނަކީ އަލްފާޟިލް ޢަލީ ހުސައިން ދީދީ އަދި އަލްފާޟިލް އަހުމަދު ޙިލްމީ ދީދީ

އުފަންވި މީހުންEdit

މަރުވި މީހުންEdit

ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ފާހަގަ ކުރެވޭ ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައިEdit