Open main menu

ސެޕްޓެމްބަރު 28 އަކީ މީލާދީ ކަލަންޑަރުގެ 271 ވަނަ ދުވަހެވެ. ލީޕް އަހަރެއްގައި 272 ވަނަ ދުވަހެވެ.

ޙާދިސާތައްEdit

  • 1970މިޞްރުގެ ރައީސް ޖަމާލު ޢަބުދުއްނާޞިރު އަވަހާރަވުމުގެ ހިތާމައިގައި ދިވެހިދިދަ ބައިދަނޑިއަށް ތިރިކުރުން
  • 2015 - ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލް ޖުމުހޫރިއްޔާގެ ރަސްމީ ލޯންޗްގައި ބޮމެއް ގޮއްވާލި

އުފަންވި މީހުންEdit

މަރުވި މީހުންEdit

ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ފާހަގަ ކުރެވޭ ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައިEdit