Open main menu

ޖުލައި 13 އަކީ މީލާދީ ކަލަންޑަރުގެ 194 ވަނަ ދުވަހެވެ. ލީޕް އަހަރެއްގައި 195 ވަނަ ދުވަހެވެ.

ޙާދިސާތައްEdit

  • 1955 - ދިވެހިރާއްޖެ:- ސަރުކާރާއި ރައްޔިތުން ޙިއްޞާވާގޮތަށް ދިވެހިންގެ މަސައްކަތްތެރި ވިޔަފާރީގެ ގުޅުން ނުވަތަ މޯލްޑިވިއަން އިންޑަސްޓްރިއަލް ޓްރޭޑް އެސްޓެބިލިޝްމަންޓް ގެ ނަމުގައި ޖަމްޢިއްޔާ އެއް އުފެއްދުން
  • 1980 - ދިވެހިރާއްޖެ:- މުލީއާގޭގައި ގުރުއާން ކިޔެވުމާއި ދީނީ މައުޟޫއަށް ވާހަކަދެއްކުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގަން ފެށުން

އުފަންވި މީހުންEdit

މަރުވި މީހުންEdit

ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ފާހަގަ ކުރެވޭ ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައިEdit