ޖުލައި 13 އަކީ މީލާދީ ކަލަންޑަރުގެ 194 ވަނަ ދުވަހެވެ. ލީޕް އަހަރެއްގައި 195 ވަނަ ދުވަހެވެ.

  • 1955 - ދިވެހިރާއްޖެ:- ސަރުކާރާއި ރައްޔިތުން ޙިއްޞާވާގޮތަށް ދިވެހިންގެ މަސައްކަތްތެރި ވިޔަފާރީގެ ގުޅުން ނުވަތަ މޯލްޑިވިއަން އިންޑަސްޓްރިއަލް ޓްރޭޑް އެސްޓެބިލިޝްމަންޓް ގެ ނަމުގައި ޖަމްޢިއްޔާ އެއް އުފެއްދުން
  • 1980 - ދިވެހިރާއްޖެ:- މުލީއާގޭގައި ގުރުއާން ކިޔެވުމާއި ދީނީ މައުޟޫއަށް ވާހަކަދެއްކުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގަން ފެށުން

އުފަންވި މީހުން

އުނިއިތުރު ގެންނަވާ

ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ފާހަގަ ކުރެވޭ ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި

އުނިއިތުރު ގެންނަވާ
އަހަރުގެ މަސްތަކާއި ދުވަސްތައް
ޖެނުއަރީ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ފެބްރުއަރީ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 (29) (30)
މާރޗް 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
އެޕްރީލް 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
މެއި 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ޖޫން 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
ޖުލައި 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
އޮގަސްޓު 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ސެޕްޓެމްބަރު 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
އޮކްޓޫބަރު 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ނޮވެމްބަރު 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
ޑިސެމްބަރު     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31