Open main menu

މާރޗް 1 އަކީ މީލާދީ ކަލަންޑަރުގެ 60ވަނަ ދުވަހެވެ. ލީޕް އަހަރެއްގައި 61 ވަނަ ދުވަހެވެ.

ޙާދިސާތައްEdit

  • 1958 - ދިވެހިރާއްޖެ:- މިދުވަހު އޮތް ރައްޔިތުން މަޖުލީހުގެ ޖަލްސާގައި އިގިރޭސިންނާއި ދެމެދު ވެވިފައިވާ އައްޑޫ އާއި ބެހޭ އެގްރީމަންޓްގައި ސޮއިނުކުރުމަށް ފާސްވުން
  • 1979 - ދިވެހިރާއްޖެ:- ސަރުކާރުން އެހީދެއްވި ޕްރައިމަރީ ސުކޫލެއް ނ.މަނަދޫގައި ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ ހުޅުވައިދެއްވުން
  • 1979 - ދިވެހިރާއްޖެ:- ހދ. ކޮމިއުނިޓީ ސުކޫލް ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބުދުލް ގައްޔޫމް ހުޅުވައިދެއްވުން
  • 2012 - ދިވެހިރާއްޖެ:- ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ހުޅުވުމުގެ ޖަލްސާ މެންބަރުންނާއި އާއްމުންގެ ދެކޮޅުހެދުމުގެ ސަބަބުން ބޭއްވޭގޮތް ނުވެ ކެންސަލް ކުރެވުނު.

އުފަންވި މީހުންEdit

މަރުވި މީހުންEdit

ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ފާހަގަ ކުރެވޭ ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައިEdit