Open main menu

އެޕްރީލް 2 އަކީ މީލާދީ ކަލަންޑަރުގެ 92 ވަނަ ދުވަހެވެ. ލީޕް އަހަރެއްގައި 93 ވަނަ ދުވަހެވެ.

ޙާދިސާތައްEdit

އުފަންވި މީހުންEdit

މަރުވި މީހުންEdit

ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ފާހަގަ ކުރެވޭ ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައިEdit