Open main menu

އެޕްރީލް 14 އަކީ މީލާދީ ކަލަންޑަރުގެ 104 ވަނަ ދުވަހެވެ. ލީޕް އަހަރެއްގައި 105 ވަނަ ދުވަހެވެ.

ޙާދިސާތައްEdit

އުފަންވި މީހުންEdit

މަރުވި މީހުންEdit

ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ފާހަގަ ކުރެވޭ ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައިEdit