Open main menu

ފެބްރުއަރީ 24 އަކީ މީލާދީ ކަލަންޑަރުގެ 55ވަނަ ދުވަހެވެ.

ޙާދިސާތައްEdit

  • 1937 - ދިވެހިރާއްޖެ:- އިހުޒަމާނުއްސުރެ ރައްޔިތުން އަތުން ނެގެމުން އައި ވާރު ކަނޑާލެއްވުން
  • 1978ދިވެހިރާއްޖެ:- ރާއްޖޭގައި ހުޅުވުނު ފުރަތަމަ ކޮމިއުނިޓީ ސްކޫލް ބ.އޭދަފުށީގައި ހުޅުވުން
  • 1979 - ދިވެހިރާއްޖެ:- ސަރުކާރުން ގުރުއާން ހިތުދަސް މީހުންނަށް ދެމުން އައި މުސާރަ 15 ރުފިޔާ އިން 50 ރުފިޔާއަށް ބޮޑުކުރުން
  • 1980 - ދިވެހިރާއްޖެ:- އަސާސީ ތައުލީމްގެ މަޝްރޫޢު އަމަލީގޮތުން ފައްޓަވައި ދެއްވުން. އެގޮތުން 15 މީހުންގެ ކްލާހަކަށް ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫނު ޢަބްދުލް ޤައްޔޫމް ކިޔަވައިދެއްވި އެވެ.

އުފަންވި މީހުންEdit

މަރުވި މީހުންEdit

ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ފާހަގަ ކުރެވޭ ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައިEdit