ޑިސެމްބަރު މަހަކީ މީލާދީ ކަލަންޑަރުގެ ބާރަވަނަ މަހެވެ.

ހިގާފައިވާ ހާދިސާތައް

އުނިއިތުރު ގެންނަވާ
  • 2 ޑިސެމްބަރު - 1907 -ދިވެހިރާއްޖެ:- މިއަލަނި މިސްކިތުގެ ދެކުނުގައި ހެންވޭރުގެ ކުދިންނަށް ގުރުއާން، ތާނަ، ހިސާބު ދަސްކޮށް ދިނުމަށް މަދަރުސަތުލް އިބްތިދާއިއްޔާގެ ނަމުގައި މަދަރުސާއެއް ހުޅުވުން
  • 5 ޑިސެމްބަރު - * 1958 - ދިވެހިރާއްޖެ:- މާލޭގައި ފުރަތަމަ ދެމިސްކިތެއްގައި ހުކުރު ކުރުން އެއީ ހުކުރު މިސްކިތް އަދި ދަރުމަވަންތަ ރަސްގެފާނުގެ މިސްކިތެވެ.
  • 5 ޑިސެމްބަރު - * 2013 - ދެކުނު އެފްރިކާ:- ނަސްލީ އިމްތިޔާޒު ނައްތާލުމަށް މަސައްކަތް ކުރެއްވި، އަދި ދެކުނު އެފްރިކާގެ ކުރީގެ ރައީސްނެލްސަން މަންޑޭލާ އަވަހާރަވުން
  • 10 ޑިސެމްބަރު - 1942 - ދިވެހިރާއްޖެ:- ބޮޑު އިސްޓޯރ ހުޅުވުން. މިތަން ހުޅުވައިދެއްވީ އޭރުގެ ޓްރޭޑް މިނިސްޓަރ މުހައްމަދު އަމީން ދޮށިމޭނާ ކިލެގެފާނު އެވެ.
  • 10 ޑިސެމްބަރު - 1967ދިވެހިރާއްޖެ:- އަތޮޅުތައް ވަކިކުރުމަށް ހުންނަ ތާނަ އަކުރުގެ ބަދަލުގައި އިގިރޭސި އަކުރު ޖަހަން ފެށުން
  • 10 ޑިސެމްބަރު - 1981 - ދިވެހިރާއްޖެ:- ތާނަ ޓައިޕްރައިޓަރ ގެ ދެ ޓައިޕްރައިޓަރ އުފެއްދުމަށް ސްވިޒްލޭންޑް ހާމީޒް ޕްރެސް އާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނާއި ދެމެދު އެއްބަސްވުން
  • 10 ޑިސެމްބަރު - 1981 - ދިވެހިރާއްޖެ:- ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މަސްވެރިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން
އަހަރުގެ މަސްތަކާއި ދުވަސްތައް
ޖެނުއަރީ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ފެބްރުއަރީ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 (29) (30)
މާރޗް 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
އެޕްރީލް 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
މެއި 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ޖޫން 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
ޖުލައި 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
އޮގަސްޓު 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ސެޕްޓެމްބަރު 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
އޮކްޓޫބަރު 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ނޮވެމްބަރު 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
ޑިސެމްބަރު     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31