Open main menu

ނޮވެމްބަރު 8 އަކީ މީލާދީ ކަލަންޑަރުގެ 312 ވަނަ ދުވަހެވެ. ލީޕް އަހަރެއްގައި 313 ވަނަ ދުވަހެވެ.

ޙާދިސާތައްEdit

  • 1971ދިވެހިރާއްޖެ:- ދިވެހިރާއްޖެ ފުޑް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ އޮގަނައިޒޭޝަން ގައި ބައިވެރިވުން

އުފަންވި މީހުންEdit

މަރުވި މީހުންEdit

ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ފާހަގަ ކުރެވޭ ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައިEdit