އެޕްރީލް 1 އަކީ މީލާދީ ކަލަންޑަރުގެ 91 ވަނަ ދުވަހެވެ. ލީޕް އަހަރެއްގައި 92 ވަނަ ދުވަހެވެ.

  • 1944 - ދިވެހިރާއްޖެ:- އަލްއަމީރު ޙަސަން ފަރީދު ދީދީ ދިވެހިރާއްޖެއިން ސިލޯނަށް ދަތުރުކުރެއްވި މަނަވަރު އެޗް އެމް އެސް މާލޮއީ ދުޝްމިނުން ފައްތާލި ޚަބަރު ލިބުން
  • 1959 - ދިވެހިރާއްޖެ:- ދިވެހިންނަށް ފައިސާ އިން ލޯނުދޫކުރަން ފެށުން
  • 1968ދިވެހިރާއްޖެ:- ދިވެހިރާއްޖޭގައި އޮންނަން ފެންނަނީ ރަސްކަމެއްތޯ ނުވަތަ ޖުމުހޫރީ ވެރިކަމެއްތޯ ބެލުމަށް ޢާންމުންގެ މެދުގައި ވޯޓްނެގުން މިވޯޓްގެ ނަތީޖާގައި ޖުމްހޫރިއްޔަތަށް ލިބުނީ 36977 ވޯޓެވެ. ރަސްކަމަށް ލިބުނީ 8551 ވޯޓެވެ.
  • 1983 - ދިވެހިރާއްޖެ:- ޒަކާތާއި ބެހޭ އޮފީހެއް އުފެއްދެވުން

އުފަންވި މީހުން

އުނިއިތުރު ގެންނަވާ

ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ފާހަގަ ކުރެވޭ ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި

އުނިއިތުރު ގެންނަވާ
އަހަރުގެ މަސްތަކާއި ދުވަސްތައް
ޖެނުއަރީ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ފެބްރުއަރީ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 (29) (30)
މާރޗް 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
އެޕްރީލް 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
މެއި 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ޖޫން 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
ޖުލައި 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
އޮގަސްޓު 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ސެޕްޓެމްބަރު 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
އޮކްޓޫބަރު 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ނޮވެމްބަރު 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
ޑިސެމްބަރު     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31