Open main menu

އެޕްރީލް 1 އަކީ މީލާދީ ކަލަންޑަރުގެ 91 ވަނަ ދުވަހެވެ. ލީޕް އަހަރެއްގައި 92 ވަނަ ދުވަހެވެ.

ޙާދިސާތައްEdit

  • 1944 - ދިވެހިރާއްޖެ:- އަލްއަމީރު ޙަސަން ފަރީދު ދީދީ ދިވެހިރާއްޖެއިން ސިލޯނަށް ދަތުރުކުރެއްވި މަނަވަރު އެޗް އެމް އެސް މާލޮއީ ދުޝްމިނުން ފައްތާލި ޚަބަރު ލިބުން
  • 1959 - ދިވެހިރާއްޖެ:- ދިވެހިންނަށް ފައިސާ އިން ލޯނުދޫކުރަން ފެށުން
  • 1968ދިވެހިރާއްޖެ:- ދިވެހިރާއްޖޭގައި އޮންނަން ފެންނަނީ ރަސްކަމެއްތޯ ނުވަތަ ޖުމުހޫރީ ވެރިކަމެއްތޯ ބެލުމަށް ޢާންމުންގެ މެދުގައި ވޯޓްނެގުން މިވޯޓްގެ ނަތީޖާގައި ޖުމްހޫރިއްޔަތަށް ލިބުނީ 36977 ވޯޓެވެ. ރަސްކަމަށް ލިބުނީ 8551 ވޯޓެވެ.
  • 1983 - ދިވެހިރާއްޖެ:- ޒަކާތާއި ބެހޭ އޮފީހެއް އުފެއްދެވުން

އުފަންވި މީހުންEdit

މަރުވި މީހުންEdit

ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ފާހަގަ ކުރެވޭ ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައިEdit