Open main menu

އެޕްރީލް 30 އަކީ މީލާދީ ކަލަންޑަރުގެ 120 ވަނަ ދުވަހެވެ. ލީޕް އަހަރެއްގައި 121 ވަނަ ދުވަހެވެ.

ޙާދިސާތައްEdit

އުފަންވި މީހުންEdit

މަރުވި މީހުންEdit

ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ފާހަގަ ކުރެވޭ ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައިEdit