Open main menu

އެޕްރީލް 5 އަކީ މީލާދީ ކަލަންޑަރުގެ 95 ވަނަ ދުވަހެވެ. ލީޕް އަހަރެއްގައި 96 ވަނަ ދުވަހެވެ.

ޙާދިސާތައްEdit

އުފަންވި މީހުންEdit

މަރުވި މީހުންEdit

ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ފާހަގަ ކުރެވޭ ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައިEdit