އޮގަސްޓު 12 އަކީ މީލާދީ ކަލަންޑަރުގެ 224 ވަނަ ދުވަހެވެ. ލީޕް އަހަރެއްގައި 225 ވަނަ ދުވަހެވެ.

  • 1964ދިވެހިރާއްޖެ : ދިވެހިރާއްޖެއަށް ފުރިހަމަ މިނިވަންކަން ދިނުމާއި ބެހޭގޮތުން އިގިރޭސި ދައުލަތާއި ދިވެހި ދައުލަތާއި ދެމެދު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ވާހަކަ ދައްކަން ފެށުން
  • 1947 - ދިވެހިރާއްޖެ:- ދިވެހިރާއްޖޭގައި ނޫޓް ހިންގުމުގެ ގާނޫނު ފާސްވެ، ތަޞްދީޤްކޮށް އިޢުލާންކުރުން
  • 1951 - ދިވެހިރާއްޖެ:- ދާރުލް ޢުލޫމް ހުޅުވުން. އެއީ މަޖީދިއްޔާ ސުކޫލް ހިންގާ އިމާރާތެވެ.

އުފަންވި މީހުން

އުނިއިތުރު ގެންނަވާ

ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ފާހަގަ ކުރެވޭ ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި

އުނިއިތުރު ގެންނަވާ
އަހަރުގެ މަސްތަކާއި ދުވަސްތައް
ޖެނުއަރީ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ފެބްރުއަރީ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 (29) (30)
މާރޗް 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
އެޕްރީލް 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
މެއި 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ޖޫން 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
ޖުލައި 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
އޮގަސްޓު 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ސެޕްޓެމްބަރު 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
އޮކްޓޫބަރު 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ނޮވެމްބަރު 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
ޑިސެމްބަރު     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31