Open main menu

އޮގަސްޓު 12 އަކީ މީލާދީ ކަލަންޑަރުގެ 224 ވަނަ ދުވަހެވެ. ލީޕް އަހަރެއްގައި 225 ވަނަ ދުވަހެވެ.

ޙާދިސާތައްEdit

  • 1964ދިވެހިރާއްޖެ : ދިވެހިރާއްޖެއަށް ފުރިހަމަ މިނިވަންކަން ދިނުމާއި ބެހޭގޮތުން އިގިރޭސި ދައުލަތާއި ދިވެހި ދައުލަތާއި ދެމެދު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ވާހަކަ ދައްކަން ފެށުން
  • 1947 - ދިވެހިރާއްޖެ:- ދިވެހިރާއްޖޭގައި ނޫޓް ހިންގުމުގެ ގާނޫނު ފާސްވެ، ތަޞްދީޤްކޮށް އިޢުލާންކުރުން
  • 1951 - ދިވެހިރާއްޖެ:- ދާރުލް ޢުލޫމް ހުޅުވުން. އެއީ މަޖީދިއްޔާ ސުކޫލް ހިންގާ އިމާރާތެވެ.

އުފަންވި މީހުންEdit

މަރުވި މީހުންEdit

ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ފާހަގަ ކުރެވޭ ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައިEdit