Open main menu

ޖެނުއަރީ 2 އަކީ މީލާދީ ކަލަންޑަރުގެ ދެވަނަ ދުވަހެވެ.

ޙާދިސާތައްEdit

  • 1958 - ދިވެހިރާއްޖެ:- މުޙައްމަދު ޖަމީލުދީދީ އަށް ރާއްޖޭގެ ފަނޑިޔާރުކަން ކީރިތި މަހާރަދުން ދެއްވުން
  • 1980 - ދިވެހިރާއްޖެ:- ރާއްޖޭގައި ހުޅުވުނު ފުރަތަމަ ބައިނަލް އަގްވާމީ ފެންވަރުގެ ހޮޓާ ހޮޓެލް އެލިޔާ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ ހުޅުވައިދެއްވުން
  • 1993 - ބޮސްނިޔާ:- ހަނގުރާމަވެރި 3 ޖަމާޢަތުން ޞުލްޙައިގެ މޭޒުދޮށަށް އައުމަށް އެއްބަސްވުން
  • 1999 - އެމެރިކާ:- އެމެރިކާގެ ހުޅަގު މެދުތެރެއަށް ސްނޯގެ ތޫފާނެއް އައުން
  • 2001 - ޕުއެޓްރިކޯ:- ސީލާ ކެލްޑިރޯން ޕުއެޓްރިކޯގެ ފުރަތަމަ އަންހެން ގަވަރުނަރުކަމުގައި ވެގެންދިއުން

އުފަންވި މީހުންEdit

މަރުވި މީހުންEdit

ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ފާހަގަ ކުރެވޭ ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައިEdit