ޖެނުއަރީ 2 އަކީ މީލާދީ ކަލަންޑަރުގެ ދެވަނަ ދުވަހެވެ.

  • 1958 - ދިވެހިރާއްޖެ:- މުޙައްމަދު ޖަމީލުދީދީ އަށް ރާއްޖޭގެ ފަނޑިޔާރުކަން ކީރިތި މަހާރަދުން ދެއްވުން
  • 1980 - ދިވެހިރާއްޖެ:- ރާއްޖޭގައި ހުޅުވުނު ފުރަތަމަ ބައިނަލް އަގްވާމީ ފެންވަރުގެ ހޮޓާ ހޮޓެލް އެލިޔާ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ ހުޅުވައިދެއްވުން
  • 1993 - ބޮސްނިޔާ:- ހަނގުރާމަވެރި 3 ޖަމާޢަތުން ޞުލްޙައިގެ މޭޒުދޮށަށް އައުމަށް އެއްބަސްވުން
  • 1999 - އެމެރިކާ:- އެމެރިކާގެ ހުޅަގު މެދުތެރެއަށް ސްނޯގެ ތޫފާނެއް އައުން
  • 2001 - ޕުއެޓްރިކޯ:- ސީލާ ކެލްޑިރޯން ޕުއެޓްރިކޯގެ ފުރަތަމަ އަންހެން ގަވަރުނަރުކަމުގައި ވެގެންދިއުން

އުފަންވި މީހުން

އުނިއިތުރު ގެންނަވާ

ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ފާހަގަ ކުރެވޭ ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި

އުނިއިތުރު ގެންނަވާ
އަހަރުގެ މަސްތަކާއި ދުވަސްތައް
ޖެނުއަރީ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ފެބްރުއަރީ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 (29) (30)
މާރޗް 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
އެޕްރީލް 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
މެއި 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ޖޫން 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
ޖުލައި 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
އޮގަސްޓު 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ސެޕްޓެމްބަރު 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
އޮކްޓޫބަރު 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ނޮވެމްބަރު 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
ޑިސެމްބަރު     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31