Open main menu

ނޮވެމްބަރު 3 އަކީ މީލާދީ ކަލަންޑަރުގެ 307 ވަނަ ދުވަހެވެ. ލީޕް އަހަރެއްގައި 308 ވަނަ ދުވަހެވެ.

ޙާދިސާތައްEdit

  • 1959 - ދިވެހިރާއްޖެ:- ވ.ދިއްގަރު އަދި ވ. މަޑުއްވަރި މ.އަތޮޅުގެ ރަށްތަކެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖެއްސުން
  • 1988 - ދިވެހިރާއްޖެ: އޮޅުދޫ ކަރައިގެ ތަމަޅަ ޓައިގަރުންގެ ބަޔަކު ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ވެރިރަށް މާލެއަށް އަރައި މާލޭގެ އަމަން އަމާންކަން ނަގާލުން. ދިވެހި ރާއްޖޭގައި ނަޞްރުގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރެވެނީ މިދުވަހުގެ ލިބުނު ނަޞްރުގެ ޒިކުރާ އާކުރުމުގެ ގޮތުން.

އުފަންވި މީހުންEdit

މަރުވި މީހުންEdit

ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ފާހަގަ ކުރެވޭ ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައިEdit