Open main menu

އެޕްރީލް 23 އަކީ މީލާދީ ކަލަންޑަރުގެ 113 ވަނަ ދުވަހެވެ. ލީޕް އަހަރެއްގައި 114 ވަނަ ދުވަހެވެ.

ޙާދިސާތައްEdit

އުފަންވި މީހުންEdit

މަރުވި މީހުންEdit

ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ފާހަގަ ކުރެވޭ ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައިEdit